RSS
SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 03.02.2012
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Uchwały z 2011r.

Poniżej publikujemy wszystkie uchwały Rady Gminy Biesiekierz z roku 2011.

Informujemy jednocześnie, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu i są do wglądu w godzinach urzędowania.

 

Uchwała nr XII/90/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: poparcia stanowiska Rady Gminy Mielno dotyczącego budowy elektrowni atomowej w Gąskach
Uchwała nr XII/89/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr XII/88/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze zamiany
Uchwała nr XII/87/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
Uchwała nr XII/86/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała nr XII/85/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: zmiany uchwały Nr VI/40/11 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała nr XII/84/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2011-2015
Uchwała nr XII/83/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011
Uchwała nr XII/82/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2012-2018
Uchwała nr XII/81/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2012
Uchwała nr XI/80/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011
Uchwała nr XI/79/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała nr XI/78/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: najmu pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku Nr 13 w Biesiekierzu – Centrum Zdrowia i Opieki Społecznej
Uchwała nr XI/77/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: ustalenia ceny drewna na obszarze Gminy Biesiekierz na 2012 rok do naliczenia podatku leśnego, sposobu jego poboru i określenia inkasentów
Uchwała nr XI/76/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2012 roku
Uchwała nr XI/75/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XI/74/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
Uchwała nr XI/73/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr X/72/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w obr. Tatów gm. Biesiekierz
Uchwała nr X/71/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w obr. Stare Bielice gm. Biesiekierz
Uchwała nr X/70/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 147/17 i działki nr 147/19 obr. Nowe Bielice gm. Biesiekierz
Uchwała nr X/69/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biesiekierz na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych-Północ S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działającej w imieniu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej
Uchwała nr X/68/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz
Uchwała nr X/67/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów
Uchwała nr X/66/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011
Uchwała nr X/65/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr X/64/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: wyboru ławników na kadencję 2012–2015
Uchwała nr IX/63/11 z dnia 9.09.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Biesiekierz środków stanowiących wydatki inwestycyjne sołectwa
Uchwała nr IX/62/11 z dnia 9.09.2011r.
W sprawie: stanowienia o kierunkach działania Wójta w przypadku rozpoczęcia procedury planistycznej w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Biesiekierz dla elektrowni wiatrowych
Uchwała nr VIII/61/11 z dnia 4.08.2011r.
W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Uchwała nr VIII/60/11 z dnia 4.08.2011r.
W sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Gminy Biesiekierz Nr XLVI/351/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz
Uchwała nr VII/59/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie
Uchwała nr VII/58/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: przyjęcia regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr VII/57/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr VII/56/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Biesiekierz
Uchwała nr VII/55/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników kadencji 2012-2015
Uchwała nr VII/54/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr VII/53/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Świeminie
Uchwała nr VII/52/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Uchwała nr VI/51/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Uchwała nr VI/50/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 36/16 obr. Biesiekierz
Uchwała nr VI/49/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świemino na lata 2010–2016
Uchwała nr VI/48/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kraśnik Koszaliński na lata 2010–2016
Uchwała nr VI/47/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 24/5 obr. Kotłowo na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
Uchwała nr VI/46/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i posiadania psów
Uchwała nr VI/45/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego
Uchwała nr VI/44/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: ustalenia diet dla przewodniczących rad sołeckich z Gminy Biesiekierz
Uchwała nr VI/43/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr VI/42/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Uchwała nr VI/41/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz
Uchwała nr VI/40/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: emisji obligacji komunalnych
Uchwała nr VI/39/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości na terenie Gminy Biesiekierz do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Uchwała nr VI/38/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011
Uchwała nr VI/37/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr V/36/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011
Uchwała nr V/35/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr V/34/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr V/33/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Biesiekierz środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr V/32/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała nr V/31/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biesiekierz
Uchwała nr V/30/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na rok 2011
Uchwała nr V/29/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: ustalenia minimalnej odległości uwzględnianej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Biesiekierz dla elektrowni wiatrowych
Uchwała nr V/28/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: uchylenia uchwał Rady Gminy w Biesiekierzu w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz” i w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespół elektrowni wiatrowych Cieszyn- Gniazdowo”
Uchwała nr IV/27/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: najmu pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku Nr 13 w Biesiekierzu - Centrum Zdrowia i Opieki Społecznej
Uchwała nr IV/26/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2011
Uchwała nr IV/25/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2011
Uchwała nr IV/24/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2011
Uchwała nr IV/23/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biesiekierz na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała nr IV/22/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
Uchwała nr IV/21/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze zamiany
Uchwała nr IV/20/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Biesiekierz służebnościami gruntowymi i przesyłu
Uchwała nr IV/19/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
Uchwała nr IV/18/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr IV/17/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz
Uchwała nr IV/16/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2011-2015
Uchwała nr IV/15/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2011

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 03.02.2012
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument BIP z dnia: 03.02.2012
Dokument oglądany razy: 5 292
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw